Verkoopsvoorwaarden

Mawipex B.V., met maatschappelijke zetel te Rilland, De Poort 21, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij waarborgen de privacy van alle gebruikers van onze website en zullen ten alle tijden de persoonlijke informatie die u ons verschaft op een vertrouwelijke wijze behandelen.

HANDELSMAATSCHAPPIJ MAWIPEX B.V. GEVESTIGD TE RILLAND, DE POORT 21
ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN I GEDEPONEERD TER GRIFFIE VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ZEELAND, NR. 243/280

Telefoonnummer: +31 113 55 77 77
Fax: +31 113 55 77 78
Website: www.mawipex.nl
E-mail: info@mawipex.nl
Btw-identificatienummer: NL 004325503B01

 1. De ter grife van de arrondissementsrechtbank te Middelburg en ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zeeland gedeponeerde Algemene Leveringsen Betalingsvoorwaarden gelden voor alle transacties en leveranties, terwijl een beroep of afwijking daarvan slechts rechtsgeldig zal kunnen geschieden, indien zulks schriftelijk is overeengekomen.
 2. Deze voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
 3. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: de opdrachtnemer: Handelsmaatschappij Mawipex B.V en de opdrachtgever: degene tot wie de aanbieding is gericht.
 4. Alle offertes van opdrachtnemer, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, opdrachtnemer is eerst gebonden, nadat zij de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering ervan daadwerkelijk is aangevangen. Vertegenwoordigers van opdrachtnemer bezitten geen afsluitingsbevoegdheden.
 5. Indien door opdrachtnemer, haar vertegenwoordigers of tussenpersonen, monsters zijn verstrekt, zullen deze nimmer bindend zijn voor kwaliteit, kleur, het gewicht en de afmetingen en gelden slechts ter vaststelling van de doorsnee hoedanigheid. Afwijking van het monster geeft derhalve nimmer recht tot schadevergoeding of ontbinding van de overeengekomen transactie.
 6. Indien na datum van aanbieding de prijzen van grond- of hulpstoffen, de lonen, salarissen, sociale lasten, overheidslasten, vrachten of assurantiepremies een verhoging ondergaan, ook al is dit een gevolg van reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, dan is opdrachtnemer gerechtigd, de bij de aanneming van de opdracht overeengekomen prijs, met inachtneming van de eventueel bestaande wettelijke voorschriften, dienovereenkomstig te verhogen.
 7. Het bepaalde sub 6 is ook van toepassing als zich één of meer omstandigheden voordoen als daar bedoeld nadat een gedeelte der contractueel te leveren goederen geleverd is. In dit geval geldt dit echter alleen ten aanzien van de nog te leveren goederen.
 8. Tenzij anders overeengekomen is de omzetbelasting (B.T.W.) niet begrepen in de opgegeven prijs.
 9. Leveringen ter waarde van € 1.000,- en hoger, geschieden met vervoermiddelen ter keuze van de opdrachtnemer hetzij franco station, hetzij franco op vrachtwagen niet gelost voor het werk, voor zover via verharde weg bereikbaar. Zendingen met een netto factuurwaarde van minder dan € 1.000,- geschieden ‘af fabriek'/‘magazijn' te Rilland tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 10. De levertijd gaat in nadat opdrachtnemer de opdracht schriftelijk heeft aanvaard en over de betalingsregeling overeenstemming is bereikt.
 11. De goederen gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd, zodra deze door opdrachtnemer zijn verzonden.
 12. De levertijd is geen fatale termijn. Overschrijding van levertijd zal de opdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer, nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakomen van enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
 13. Indien niettemin inafwijking van sub 12 met betrekking tot bedoelde overschrijding bij afzonderlijke schriftelijke overeenkomst boete is bedongen, dan zal deze boete beperkt blijven tot ten hoogste 5% in totaal van de bij aanneming der opdracht overeengekomen prijs. Een op overschrijding van de levertijd gestelde boete moet worden geacht in de plaats te komen van een eventueel recht van de opdrachtgever op schadevergoeding.
 14. Dadelijk nadat de goederen als geleverd gelden, draagt de opdrachtgever het risico van alle directe schade of indirecte schade, welke aan - met - of door deze goederen voor opdrachtgever of voor derden mochten ontstaan of worden veroorzaakt.
 15. Onverminderd het gestelde in sub 11 en 14 gaat de eigendom van de goederen eerst op de opdrachtgever over, zodra al hetgeen ter zake van deze goederen door de opdrachtgever is verschuldigd - met inbegrip van rente en kosten - aan opdrachtnemer is voldaan, zulks onverminderd door derden verkregen rechten.
 16. Zonder toestemming van opdrachtnemer is de opdrachtgever vóór betaling van al het door hem aan de opdrachtnemer verschuldigde, niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen en blijft opdrachtnemer eigenaar daarvan. Onverminderd de overige opdrachtnemer toekomende rechten, wordt zij onherroepelijk door de opdrachtgever gemachtigd, om, indien deze jegens de met haar aangegane betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, de door haar geleverde goederen terug te nemen, of indien deze aan roerend of onroerend goed zijn gemonteerd, te demonteren en terug te nemen.
 17. Reclames dienen uitsluitend schriftelijk te geschieden. Reclames ingediend later dan 8 dagen na ontvangst van de goederen, worden niet in behandeling genomen. Verwerkte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd. Reclames geven de opdrachtgever geen recht om betaling van het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.
 18. Voor materialen waarop garantie wordt verstrekt, wordt een schriftelijke verklaring afgegeven. Deze garantie-verklaring kan nimmer verder strekken dan door de fabrikanten van de materialen voor garantie is vastgesteld.
 19. De betaling zal, zonder opschorting of verrekening, geschieden netto binnen 30 dagen na factuurdatum of binnen een andere, uitsluitend schriftelijke overeengekomen termijn. 
 20. Indien de betaling niet tijdig is verricht, verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtnemer bevoegd een rentevergoeding in rekening te brengen van 1,5% per maand (een gedeelte van een maand voor een volle te rekenen) over het factuurbedrag vanaf 30 dagen na factuurdatum tot aan de gehele voldoening.
 21. Nadat de opdrachtgever in verzuim is gekomen, is opdrachtnemer bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan opdrachtnemer verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde met een minimumbedrag van € 50,-, alles te vermeerderen met B.T.W. In geval van een faillissementsaanvrage dient de nalatige opdrachtgever ook de ter zake daarvan door opdrachtnemer aangewende kosten te vergoeden.
 22. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit een overeenkomst, waarvoor de onderhavige leverings- en betalingsvoorwaarden van kracht zijn, of uit enige andere met ons gesloten overeenkomst mochten voortvloeien, alsmede in geval van faillissement van-, aanvrage van surseance van betaling door-, dan wel stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt deze geacht zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechtelijke samenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn en zulks onverminderd de ons verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke wij ten laste van de opdrachtgever hebben of krijgen, dadelijk en ineens opeisbaar.
 23. Indien tot de opdracht van de opdrachtgever tevens behoort dat opdrachtnemer een advies uitbrengt dan wel een calculatie doet, zal opdrachtnemer dit advies/ deze calculatie naar beste kunnen opmaken. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade die direct of indirect het gevolg is van een door opdrachtnemer opgemaakt advies/calculatie, behoudens indien en voor zover in een onherroepelijk vonnis de aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens opzet of bewuste roekeloosheid is vastgesteld. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 BW zijn uitgesloten. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is ten alle tijde beperkt tot een bedrag van maximaal drie maal het netto factuurbedrag dat opdrachtnemer ontvangen heeft voor het verzorgen van het advies/calculatie.
 24. Onverminderd opdrachtnemer verder toekomende rechten, is zij gerechtigd, indien zij door overmacht is of wordt gehinderd of belemmerd de overeenkomst uit te voeren, om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter harer keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. Onder "overmacht" wordt onder andere, doch niet limitatief, verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werk-liedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere storingen in ons bedrijf of in dat van onze onderleveranciers, vertraagde levering, door welke oorzaak ook, van door ons tijdig bestelde grond- of hulpstoffen en elke andere omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd.
 25. Ten aanzien van de onderhavige leverings- en betalingsvoorwaarden en ten aanzien van overeenkomsten, waarvoor deze voorwaarden van kracht zijn, is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomsten en voorwaarden worden met uitsluiting van andere rechters voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.